tiistai 28. toukokuuta 2013

Kaupunkistrategian joukkoistaminen - tulokset

Kaupunkistrategia-kysely oli avoina 24.4-7.5.2013. Oxford Research laati Kotkan kaupunginhallitukselle yhteenvedon tuloksista, joita tässä kirjoituksessa pohditaan.

Kyselyn vastaanotto 
Kysely julkaistiin Kotkan kaupungin tiedotustilaisuudessa 25.4. Kymen Sanomat julkaisi jutun kaupunkistrategiapäivityksestä sekä kyselystä 26.4 lehdessä. Vastauksia saatiin kysymyksiin keskimäärin 170 kappaletta/kysymys. Keskimäärin kyselysivulla käytettiin 3.42 minuuttia. Yleisimmät liikenteen lähteet olivat Kotkan kaupungin verkkosivut sekä Facebook (ts. mistä linkistä käyttäjät tulivat kysymyssivustolle). 


Tulosten analyysi 
Kaikkiin kysymyksiin tuli kokonaisuudessa 848 vastaustausta, eli keskimäärin 170 vastausta/kysymys. Kotkalaisille asetettiin seuraavat kysymykset: 

1. Miten Kotkan seutu menestyy tulevaisuudessa?
2. Mitkä kaupungin palvelut pitää olla jatkossakin lähellä?
3. Mikä tekee Kotkasta viihtyisän asuinpaikan (eli mikä pitää sinut Kotkassa)?
4. Miten Kotkasta saadaan parempi paikka yrittää?
5. Minulle Kotkalaisuus on…

Tavoitteena oli asettaa avoimia kysyksiä, jotta kotkalaiset pystysivät esittämään näkemyksiään  avoimesti. Tämä toi analyysille kuitenkin haasteita. Jos vastausmahdollisuukia olisi rajoitettu määrällisiin vastausvaihtoehtoihin, joitain kaupunkilaisille tärkeitä teemoja ei ehkä olisi tunnistettu.
Laadulliset vastaukset ovat kuitenkin tulkinnanvaraisia ja moniulotteisia, joten yhteenvedossa joudutaan ykisinkertaistamaan vastauksia. Yhteenvedossa vastaukset kategorisoitiin toistuvien teemojen mukaan. 

Kaikki vastaukset löytyvät Avoinkotka.fi-sivuilta.

1. Miten Kotkan seutu menestyy tulevaisuudessa?
 • Kotkalaisille yrittäjien tukeminen ja houkutteleminen seudulle on tärkein tulevaisuudenmenestystekijä. Varsinkin pk-yritysten toimintaa tulisi kaupunkilaisten mielestä kannustaa tehokkaammin. Tässä yhteydessä uusien työpaikkojen luominen nähdään tärkeänä.
 • Kotkalaiset näkevät matkailusektorin sekä satamatoiminnan ja logistiikkasektorin taloudellisina menestystekijöinä. Molemmissa tapauksissa mainittiin usein Venäjän läheisyys voimavarana. Myös palvelusektori nähdään tärkeänä.
 • Lapsille ja nuorille tulisi tarjota korkeatasoista koulutusta.
 • Kaupungilta toivotaan myös säästöjä ja kurinalaista budjetointia.

2. Mitkä kaupungin palvelut pitää olla jatkossakin lähellä?
 • Kotkalaisille tärkeimmät palvelut ovat terveyspalvelut (terveyskeskukset, lääkärit, jne.), koulut (lähi-, ala-, ja kyläkoulut) ja päiväkodit. Terveyspalveluissa kuitenkin kannatettiin myös palvelujen keskittämistä, jos näin pystyttäisiin takaamaan palveluiden taso.
 • Toimiva julkinen liikenne on kotkalaiselle tärkeää, sekä itse palveluna että mahdollisuutena saavuttaa keskitetyt palvelut ilman omaa autoa. Kuitenkin myös korostettiin, että Kotkan kokoisessa kaupungissa palvelut ovat aina lähellä.

3. Mikä tekee Kotkasta viihtyisän asuinpaikan (eli mikä pitää sinut Kotkassa)?
 • Kotkalaiset arvostavat Kotkan seudun luontoa – varsinkin meri, mutta myös puistot ja maaseutu ovat asukkaiden suosiossa.
 • Kotkan monipuolinen kulttuuritarjonta tekee Kotkasta monelle viihtyisän asuinpaikan.
 • Henkilökohtaiset syyt kuten perhe, sukulaiset ja ystävät ovat monelle tärkeä syy jäädä Kotkaan.
 • Työpaikka mainitaan usein, monesti myös ainoana syynä jäädä Kotkaan, samoin omistusasunto.

4. Miten Kotkasta saadaan parempi paikka yrittää?

 • Ylivoimaisesti tärkeimmät tekijät ovat yrittäjämyönteisyyden lisääminen, sekä 
  neuvonta- ja tukipalveluiden lisääminen. Varsinkin nuorten yrittäjyyttä tulisi kannustaa.
 • Tässä yhteydessä mainittiin usein Cursor, useimmiten positiivisesti.
 • Varsinkin pk-yrityksiä tulisi tukea, mm. verkostojen ja yhteistyön rakentamisen 
  kautta.

5. Minulle Kotkalaisuus on…
 • Kotkalaisuus määrittyy usein hyvinvoinnin, talouden ja suvaitsevaisuuden kautta – selkeää linjaa oli kuitenkin vaikea tunnistaa. Monet teemat, jotka olivat esillä jo aikaisemmissa kysymyksissä, toistuivat.
 • Hyvinvoinnilla tarkoitettaan peruspalveluita, lapsiystävällisyyttä, vanhustenhoitoa, viihtyisää ja kaunista kaupunkia, sekä nuorisoon panostamista.
 • Monille suvaitsevaisuus, eli yhteistyö, kansainvälisyys, avoimuus ja monikulttuurisuus, on tärkeä osa Kotkalaisuutta.
 • Myös merellisyys nousi teemana esiin.

Johtopäätökset
Vastaukset olivat pääasiallisesti rakentavia ja asiallisia. Tästä voisi päätellä, että Avoinkotka-palvelu on onnistunut luomaan uskottavan ja luotettavan vuorovaikutuskanavan, jossa kansalaiset kokevat, että heidän vastauksia kuunellaan ja otetaan huomioon. Vastaajat jakoivat ennakkoluulottomasti omia näkemyksiään ja tietoa. Kaikkiin kysymyksiin tuli kokonaisuudessa 848 vastausta, eli keskimäärin 170 vastausta/kysymys. Tätä voidaan pitää sivun kävijämäärään nähden hyvänä tuloksena.

Kaupunkistrategia-kyselyn vastauksita voi tunnistaa teemoja, jotka toistuvat: Yrittäjyys, työpaikat ja koulutus toistuivat lähestulkoon kaikissa kysymyksissä, usein myös yhteydessä toisiinsa.

Kotkalaiset toivovat lisää työpaikkoja, joita luodaan yrittäjyyteen kannustamisen ja työvoiman kouluttamisen kautta. Tulevaisuuden Kotka on taloudellisesti menestyvä, suvaitsevainen ja hyvinvoiva. Kotkan sijainti, merellisyys ja historia ovat tärkeitä paikallisen identiteetin kulmakiviä.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti